Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Αυτός ο ιστότοπος (ή αυτή η εφαρμογή)Το ακίνητο που επιτρέπει την παροχή της Υπηρεσίας.ΣυμφωνίαΟποιαδήποτε νομικά δεσμευτική ή συμβατική σχέση μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη, που διέπεται από τους παρόντες Όρους.Ιδιοκτήτης (ή Εμείς)advancedtopicsinscrum.com – Το φυσικό(α) πρόσωπο(α) ή νομική οντότητα που παρέχει αυτόν τον Ιστότοπο ή/και την Υπηρεσία στους Χρήστες.ΥπηρεσίαΗ υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον Ιστότοπο όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και σε αυτόν τον Ιστότοπο.ΟροιΔιατάξεις που ισχύουν για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών σε αυτό ή σε άλλα σχετικά έγγραφα, που υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό, χωρίς προειδοποίηση.Χρήστης (ή Εσείς)Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο.


Αυτό το έγγραφο αποτελεί συμφωνία μεταξύ Εσάς και του advancedtopicsinscrum.com.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες που ανήκουν ή λειτουργούν από αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Όροι Παροχής Υπηρεσιών»), τη σημείωση απορρήτου μας («Σημείωση απορρήτου ”) και τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν.

Αυτοί οι Όροι διέπουν

 • τους όρους που επιτρέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου και,
 • οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία ή νομική σχέση με τον Ιδιοκτήτη

με νομικά δεσμευτικό τρόπο. Οι λέξεις με κεφαλαία ορίζονται στις κατάλληλες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτό το έγγραφο.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για εσάς, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται από:

advancedtopicsinscrum.com
Khali Taki,
Mansehra
Πακιστάν

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη: [email protected]


Περίληψη των όσων πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης

 • Περιορισμός ηλικίας στη χρήση αυτού του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας : Για πρόσβαση και χρήση αυτού του Ιστότοπου και οποιασδήποτε Υπηρεσίας του, ο Χρήστης πρέπει να είναι ενήλικας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις σε αυτούς τους Όρους ενδέχεται να ισχύουν μόνο για ορισμένες κατηγορίες Χρηστών. Ειδικότερα, ορισμένες διατάξεις μπορούν να ισχύουν μόνο για τους καταναλωτές ή για τους χρήστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτές. Αυτοί οι περιορισμοί αναφέρονται πάντα ρητά σε κάθε ισχύουσα ενότητα. Ελλείψει οποιασδήποτε τέτοιας αναφοράς, οι ενότητες ισχύουν για όλους τους Χρήστες.

Οροι χρήσης

Ενδέχεται να ισχύουν μεμονωμένες ή πρόσθετες προϋποθέσεις χρήσης ή πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υποδεικνύονται επιπλέον στο παρόν έγγραφο.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους Χρήστες όσον αφορά το να είναι Επιχειρηματικοί/Εμπορικοί Χρήστες ή Καταναλωτές.
 • Οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίζονται ως ενήλικες από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται ή ανήκει στον Κάτοχο ή στους δικαιοπαρόχους του.

Ο Κάτοχος έχει καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν παραβιάζει νομικές διατάξεις ή δικαιώματα τρίτων. Ωστόσο, δεν είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Χρήστης καλείται να αναφέρει παράπονα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Ο Κάτοχος διατηρεί και κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τέτοιο περιεχόμενο, με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι απαραίτητος ή σιωπηρός για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας/Υπηρεσίας.

Πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους

Μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Κάτοχος δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των πόρων και επομένως δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά τους.

Οι όροι που ισχύουν για τυχόν πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ισχύουν για οποιαδήποτε πιθανή παραχώρηση δικαιωμάτων στο περιεχόμενο, προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε τρίτου μέρους ή, ελλείψει αυτών, από την εφαρμοστέα νομοθετική νομοθεσία.

Αποδεκτή χρήση

Αυτός ο Ιστότοπος και η Υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής για το οποίο προβλέπονται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή/και της Υπηρεσίας από μέρους τους δεν παραβιάζει καμία ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων.


Ευθύνη και αποζημίωση

Αυστραλοί χρήστες

Τον περιορισμό της ευθύνης

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν αποκλείει, περιορίζει ή τροποποιεί οποιαδήποτε εγγύηση, προϋπόθεση, εγγύηση, δικαίωμα ή επανόρθωση που μπορεί να έχει ο Χρήστης βάσει του νόμου περί ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth) ή οποιασδήποτε παρόμοιας νομοθεσίας Πολιτείας και Επικράτειας και η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί, περιοριστεί ή τροποποιηθεί (μη αποκλειστικό δικαίωμα). Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη μας έναντι του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για παραβίαση ενός μη αποκλειστικού δικαιώματος και της ευθύνης που δεν αποκλείεται διαφορετικά από τους παρόντες Όρους Χρήσης, περιορίζεται, κατά την αποκλειστική κρίση του Ιδιοκτήτη, στην – εκτέλεση των υπηρεσιών ή πληρωμή του κόστους εκ νέου παροχής των υπηρεσιών.

Χρήστες των ΗΠΑ

Αποποίηση Εγγυήσεων

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται αυστηρά σε βάση “ως έχει” και “ως διαθέσιμο”. Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ιδιοκτήτης αρνείται ρητά όλους τους όρους, τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις — είτε ρητές, σιωπηρές, θεσμοθετημένες ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνεται από τον Χρήστη από τον Ιδιοκτήτη ή μέσω της Υπηρεσίας δεν θα δημιουργήσει καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ο Κάτοχος, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, οι δικαιοπάροχοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι πράκτορες, οι συνεργάτες, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοί του δεν εγγυώνται ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, αξιόπιστο ή σωστό. ότι η Υπηρεσία θα πληροί τις απαιτήσεις του Χρήστη· ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή ή τοποθεσία, αδιάλειπτη ή ασφαλής· ότι τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα θα διορθωθούν· ή ότι η Υπηρεσία δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που λαμβάνεται ή αποκτάται με άλλον τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται λήψη με ευθύνη του Χρήστη και οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του Χρήστη ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη ή τη χρήση της Υπηρεσίας από τον χρήστη.

Ο Κάτοχος δεν εγγυάται, εγκρίνει, εγγυάται ή αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτο μέρος μέσω της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας με υπερσύνδεση, και ο Κάτοχος δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή με οποιονδήποτε τρόπο παρακολουθεί συναλλαγή μεταξύ Χρηστών και τρίτων παρόχων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία μπορεί να γίνει απρόσιτη ή να μην λειτουργεί σωστά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, την κινητή συσκευή ή/και το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη. Ο Κάτοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν αντιληπτές ή πραγματικές ζημίες που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, τη λειτουργία ή τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας.

Ο ομοσπονδιακός νόμος, ορισμένες πολιτείες και άλλες δικαιοδοσίες, δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό και τους περιορισμούς ορισμένων σιωπηρών εγγυήσεων. Οι παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τους Χρήστες. Η παρούσα Συμφωνία παρέχει στους Χρήστες συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και οι Χρήστες μπορεί επίσης να έχουν άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Οι αποποιήσεις ευθυνών και οι εξαιρέσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύουν στον βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμοί ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης και οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για

 • κάθε έμμεση, τιμωρητική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξία, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες ζημίες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ; και
 • οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή τραυματισμό που προκύπτει από εισβολή, παραβίαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας ή του λογαριασμού χρήστη ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν·
 • τυχόν σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου·
 • σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από την πρόσβαση του χρήστη στην Υπηρεσία ή τη χρήση της.
 • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών του Ιδιοκτήτη ή/και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς·
 • οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από την Υπηρεσία·
 • τυχόν σφάλματα, ιοί, δούρειοι ίπποι ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν προς ή μέσω της Υπηρεσίας.
 • τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, αποστέλλεται μέσω email, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας. και/ή
 • η συκοφαντική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου μέρους. Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης και οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαδικασίες, ευθύνες, υποχρεώσεις, ζημιές, απώλειες ή δαπάνες σε ποσό που υπερβαίνει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης στον Κάτοχο σύμφωνα με το παρόν κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ή την περίοδο διάρκειας της παρούσας συμφωνίας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Αυτό το τμήμα περιορισμού ευθύνης εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο στην ισχύουσα δικαιοδοσία είτε η υποτιθέμενη ευθύνη βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη βάση, ακόμη και αν ο Ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοια ζημιά.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τον Χρήστη. Οι όροι παρέχουν στον Χρήστη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ο Χρήστης μπορεί επίσης να έχει άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία. Οι αποποιήσεις ευθύνης, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης σύμφωνα με τους όρους δεν ισχύουν στον βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να κρατήσει τον Ιδιοκτήτη και τις θυγατρικές, θυγατρικές, αξιωματούχους, διευθυντές, αντιπροσώπους, συνεργάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους του αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή απαιτήσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών , έξοδα ή χρέη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νομικών εξόδων και εξόδων, που προκύπτουν από

 • Η χρήση και η πρόσβαση στην Υπηρεσία από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων ή περιεχομένου που μεταδίδονται ή λαμβάνονται από τον Χρήστη.
 • Παραβίαση αυτών των όρων από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης από τον χρήστη οποιασδήποτε από τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που ορίζονται σε αυτούς τους όρους.
 • Παραβίαση από τον χρήστη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιωτικού απορρήτου ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
 • Παραβίαση οποιουδήποτε νομοθετικού νόμου, κανόνα ή κανονισμού από τον χρήστη.
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται από τον λογαριασμό του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης τρίτων με το μοναδικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλο μέτρο ασφαλείας του Χρήστη, εάν ισχύει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραπλανητικών, ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών.
 • Εσκεμμένο παράπτωμα του χρήστη. ή
 • νομική διάταξη από τον Χρήστη ή τις θυγατρικές του, στελέχη, διευθυντές, αντιπροσώπους, συν-επώνυμους, συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κοινές διατάξεις

Χωρίς Παραίτηση

Η αδυναμία του Ιδιοκτήτη να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη βάσει των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Καμία παραίτηση δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο.

Διακοπή εξυπηρέτησης

Για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης, ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Υπηρεσία για συντήρηση, ενημερώσεις συστήματος ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές, ενημερώνοντας κατάλληλα τους Χρήστες.

Εντός των ορίων του νόμου, ο Κάτοχος μπορεί επίσης να αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει εντελώς την Υπηρεσία. Εάν η Υπηρεσία τερματιστεί, ο Κάτοχος θα συνεργαστεί με τους Χρήστες για να τους επιτρέψει να αποσύρουν Προσωπικά Δεδομένα ή πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, η Υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λόγους εκτός του εύλογου ελέγχου του Ιδιοκτήτη, όπως «ανωτέρα βία» (π.χ. εργατικές ενέργειες, βλάβες υποδομής ή διακοπές ρεύματος κ.λπ.).

Μεταπώληση υπηρεσιών

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν, να αντιγράψουν, να αντιγράψουν, να πουλήσουν, να μεταπωλήσουν ή να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε τμήμα αυτού του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας του χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια του Ιδιοκτήτη, η οποία χορηγείται είτε απευθείας είτε μέσω ενός νόμιμου προγράμματος μεταπώλησης.

Πολιτική απορρήτου

Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα σχεδίασης που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοπαρόχων του.

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λεκτικά σήματα, απεικονίσεις, εικόνες ή λογότυπα που εμφανίζονται σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο και ή την Υπηρεσία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοπαρόχων του.

Τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους ή διεθνείς συνθήκες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει με άλλον τρόπο αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Κάτοχος θα ενημερώσει κατάλληλα τον Χρήστη για αυτές τις αλλαγές.

Τέτοιες αλλαγές θα επηρεάσουν μόνο τη σχέση με τον Χρήστη για το μέλλον.

Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Υπηρεσίας από τον Χρήστη θα σημαίνει την αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων από τον Χρήστη.

Η μη αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε κάθε μέρος να καταγγείλει τη Συμφωνία.

Εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Κάτοχος θα καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι τροποποιημένοι Όροι.

Ανάθεση σύμβασης

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να διαθέσει ή να αναθέσει σε υπεργολαβία οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς τους Όρους. Οι διατάξεις σχετικά με αλλαγές των παρόντων Όρων θα ισχύουν αναλόγως.

Οι χρήστες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους βάσει των παρόντων Όρων με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του Ιδιοκτήτη.

Επαφές

Όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας πρέπει να αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Διαχωρισιμότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους κριθεί ή καταστεί άκυρος ή ανεφάρμοστος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή αυτής της διάταξης δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Χρήστες της ΕΕ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή κριθεί άκυρη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν, με φιλικό τρόπο, μια συμφωνία για έγκυρες και εκτελεστές διατάξεις, αντικαθιστώντας έτσι τα άκυρα, άκυρα ή μη εκτελεστά μέρη.

Σε περίπτωση παράλειψης, οι άκυρες, άκυρες ή ανεφάρμοστες διατάξεις αντικαθίστανται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται ή αναφέρεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ακυρότητα, η ακυρότητα ή η αδυναμία επιβολής μιας συγκεκριμένης διάταξης των παρόντων Όρων δεν ακυρώνει ολόκληρη τη Συμφωνία, εκτός εάν οι διακεκριμένες διατάξεις είναι ουσιώδεις για τη Συμφωνία ή τέτοιας σημασίας που τα μέρη δεν θα είχαν συνάψει τη σύμβαση εάν γνώριζαν ότι η διάταξη δεν θα ήταν έγκυρη ή σε περιπτώσεις όπου οι υπόλοιπες διατάξεις θα μεταφραστούν σε απαράδεκτη δυσκολία για οποιοδήποτε από τα μέρη.

Χρήστες των ΗΠΑ

Οποιαδήποτε τέτοια άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα ερμηνεύεται, ερμηνεύεται και αναμορφώνεται στον βαθμό που εύλογα απαιτείται για να καταστεί έγκυρη, εκτελεστή και συνεπής με την αρχική της πρόθεση. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική Συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και του Ιδιοκτήτη σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν όλες τις άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των προηγούμενων συμφωνιών, μεταξύ των μερών σχετικά με τέτοιο θέμα. Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Κυβερνητικός νόμος

Αυτοί οι Όροι διέπονται από το δίκαιο του τόπου όπου εδρεύει ο Ιδιοκτήτης, όπως γνωστοποιείται στη σχετική ενότητα αυτού του εγγράφου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης νόμων.

Εξαίρεση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εάν ο Χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις ως Ευρωπαίος Καταναλωτής και έχει τη συνήθη διαμονή του σε χώρα όπου ο νόμος προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, αυτά τα υψηλότερα πρότυπα θα υπερισχύουν.

Τόπος δικαιοδοσίας

Η αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για οποιαδήποτε διαμάχη που προκύπτει ή συνδέεται με αυτούς τους Όρους ανήκει στα δικαστήρια του τόπου όπου εδρεύει ο Ιδιοκτήτης, όπως εμφανίζεται στη σχετική ενότητα αυτού του εγγράφου.

Εξαίρεση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως Ευρωπαίοι Καταναλωτές, ούτε για Καταναλωτές που εδρεύουν στην Ελβετία, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία.